เตรียมสอบ O-NET


ชุดข้อสอบ

ภาษาไทย ประถม ๔

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๔

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๔

ภาษาไทย ประถม ๕

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๕

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๕

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๖

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๖

ภาษาไทย ประถม ๖

ภาษาไทย มัธยม ๑

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๒

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๒

ภาษาไทย มัธยม ๒

ภาษาไทย มัธยม ๓

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๓

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๓

เคมี มัธยมปลาย

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมปลาย

ภาษาไทย มัธยมปลาย


กิจกรรม
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th