ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.1 เรื่อง ไตรยางศ์และวรรณยุกต์
ชุดที่ 3
[Random ] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ชุดที่ 1
ชุดที่ 4
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 5
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 6
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 7
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ชุดที่ 1
ชุดที่ 8
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1
ชุดที่ 9
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 10
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 11
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 12
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพยางค์เบาและพยางค์หนัก ชุดที่ 1
ชุดที่ 13
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 14
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 15
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 16
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม ชุดที่ 1
ชุดที่ 17
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 18
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้อง ชุดที่ 1 
ชุดที่ 19
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสัมผัส ชุดที่ 1
ชุดที่ 20
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ ชุดที่ 1
ชุดที่ 21
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 22
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง นิทานพื้นบ้าน ชุดที่ 1
ชุดที่ 23
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1
ชุดที่ 24
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 25
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 1 
ชุดที่ 26
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง รูปและเสียงสระและพยัญชนะ ชุดที่ 1
ชุดที่ 27
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สมบัติของวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 28
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 29
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สุภาษิตพระร่วง ชุดที่ 1
ชุดที่ 30
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 31
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 32
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 33
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก ชุดที่ 1
ชุดที่ 34
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชุดที่ 1
ชุดที่ 35
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 36
[Random] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรยางศ์และวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 37
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 38
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 39
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 40
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ชุดที่ 1
ชุดที่ 41
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1
ชุดที่ 42
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 45
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพยางค์เบาและพยางค์หนัก ชุดที่ 1
ชุดที่ 46
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 47
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 48
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 49
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม ชุดที่ 1
ชุดที่ 50
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 51
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้อง ชุดที่ 1
ชุดที่ 52
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสัมผัส ชุดที่ 1
ชุดที่ 53
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ ชุดที่ 1
ชุดที่ 54
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 55
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง นิทานพื้นบ้าน ชุดที่ 1
ชุดที่ 56
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1
ชุดที่ 57
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 58
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 1
ชุดที่ 59
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ชุดที่ 1
ชุดที่ 60
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง รูปและเสียงสระและพยัญชนะ ชุดที่ 1
ชุดที่ 61
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สมบัติของวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 62
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 63
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สุภาษิตพระร่วง ชุดที่ 1
ชุดที่ 64
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 65
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 66
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 67
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก ชุดที่ 1
ชุดที่ 68
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 69
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 70
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรยางศ์และวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 71
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 72
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 73
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 74
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 75
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ชุดที่ 1
ชุดที่ 76
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1
ชุดที่ 77
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 78
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 79
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 80
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพยางค์เบาและพยางค์หนัก ชุดที่ 1
ชุดที่ 81
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 82
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 83
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 84
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม ชุดที่ 1
ชุดที่ 85
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 86
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้อง ชุดที่ 1 
ชุดที่ 87
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสัมผัส ชุดที่ 1
ชุดที่ 88
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ ชุดที่ 1
ชุดที่ 89
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 90
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง นิทานพื้นบ้าน ชุดที่ 1
ชุดที่ 91
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1
ชุดที่ 92
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 1
ชุดที่ 93
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ชุดที่ 1
ชุดที่ 94
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง รูปและเสียงสระและพยัญชนะ ชุดที่ 1
ชุดที่ 95
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สมบัติของวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 
ชุดที่ 96
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 97
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สุภาษิตพระร่วง ชุดที่ 1
ชุดที่ 98
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 99
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 100
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 101
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก ชุดที่ 1
ชุดที่ 102
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชุดที่ 1
ชุดที่ 103
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรยางศ์และวรรณยุกต์ ชุดที่ 1 
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th