ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
ชุดที่ 2
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต
ชุดที่ 3
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า
ชุดที่ 4
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 1 (รูปรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละ ปัญหาชวนคิด)
ชุดที่ 5
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 (แบบรูป ข่ายงาน เศษส่วน)
ชุดที่ 6
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง 
ชุดที่ 7
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้าง
ชุดที่ 8
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 
ชุดที่ 9
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชุดที่ 10
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
ชุดที่ 11
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข
ชุดที่ 12
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ชุดที่ 13
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชุดที่ 14
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม
ชุดที่ 15
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 16
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 17
[Random] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ชุดที่ 18
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า
ชุดที่ 19
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 1 (รูปรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละ ปัญหาชวนคิด)
ชุดที่ 20
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 (แบบรูป ข่ายงาน เศษส่วน)
ชุดที่ 21
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง 
ชุดที่ 22
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้าง
ชุดที่ 23
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
ชุดที่ 24
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชุดที่ 25
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
ชุดที่ 26
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข
ชุดที่ 27
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ชุดที่ 28
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
ชุดที่ 29
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม
ชุดที่ 30
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต
ชุดที่ 31
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 32
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 33
[ข้อสอบ VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ชุดที่ 34
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 1 (รูปรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละ ปัญหาชวนคิด)
ชุดที่ 35
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 (แบบรูป ข่ายงาน เศษส่วน)
ชุดที่ 36
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชุดที่ 37
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า
ชุดที่ 38
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง 
ชุดที่ 39
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้าง
ชุดที่ 40
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 
ชุดที่ 41
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
ชุดที่ 42
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข
ชุดที่ 43
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ชุดที่ 44
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
ชุดที่ 45
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม
ชุดที่ 46
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต
ชุดที่ 47
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 48
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 49
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ชุดที่ 50
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ม.1 ชุดที่ 1
ชุดที่ 51
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ม.1 ชุดที่ 2
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th