ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
ชุดที่ 3
[Random] ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง และผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
ชุดที่ 4
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
ชุดที่ 5
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ
ชุดที่ 6
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การมองเห็น
ชุดที่ 7
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน
ชุดที่ 8
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์
ชุดที่ 9
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
ชุดที่ 10
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม
ชุดที่ 11
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
ชุดที่ 12
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ชุดที่ 1
ชุดที่ 13
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง นัยน์ตากับการมองเห็น
ชุดที่ 14
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 15
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
ชุดที่ 16
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดที่ 17
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบขับถ่าย
ชุดที่ 18
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท
ชุดที่ 19
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชุดที่ 20
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
ชุดที่ 21
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ชุดที่ 22
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ
ชุดที่ 23
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมการเคมี
ชุดที่ 24
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบและธาตุ
ชุดที่ 25
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีของวัตถุ
ชุดที่ 26
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน
ชุดที่ 27
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 28
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเพลิงธรรมชาติ
ชุดที่ 29
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แร่
ชุดที่ 30
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ
ชุดที่ 31
[Random] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของโลก
ชุดที่ 32
[ข้อสอบ VStudy ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์
ชุดที่ 33
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
ชุดที่ 34
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ
ชุดที่ 35
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การมองเห็น
ชุดที่ 36
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน
ชุดที่ 37
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
ชุดที่ 38
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม
ชุดที่ 39
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
ชุดที่ 40
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ชุดที่ 1
ชุดที่ 41
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง นัยน์ตากับการมองเห็น
ชุดที่ 42
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดที่ 45
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบขับถ่าย
ชุดที่ 46
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท
ชุดที่ 47
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชุดที่ 48
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
ชุดที่ 49
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ชุดที่ 50
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ
ชุดที่ 51
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมการเคมี
ชุดที่ 52
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบและธาตุ
ชุดที่ 53
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีของวัตถุ
ชุดที่ 54
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน
ชุดที่ 55
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 56
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเพลิงธรรมชาติ
ชุดที่ 57
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แร่
ชุดที่ 58
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง และผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
ชุดที่ 59
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ
ชุดที่ 60
[ข้อสอบ VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของโลก
ชุดที่ 61
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง และผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
ชุดที่ 62
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
ชุดที่ 63
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ
ชุดที่ 64
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การมองเห็น
ชุดที่ 65
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน
ชุดที่ 66
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์
ชุดที่ 67
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม
ชุดที่ 68
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
ชุดที่ 69
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ชุดที่ 1
ชุดที่ 70
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง นัยน์ตากับการมองเห็น
ชุดที่ 71
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 72
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
ชุดที่ 73
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดที่ 74
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบขับถ่าย
ชุดที่ 75
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท
ชุดที่ 76
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชุดที่ 77
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
ชุดที่ 78
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ชุดที่ 79
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ
ชุดที่ 80
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมการเคมี
ชุดที่ 81
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบและธาตุ
ชุดที่ 82
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีของวัตถุ
ชุดที่ 83
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน
ชุดที่ 84
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 85
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเพลิงธรรมชาติ
ชุดที่ 86
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แร่
ชุดที่ 87
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ
ชุดที่ 88
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของโลก
ชุดที่ 89
[แบบฝึกหัด VSuty] ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
ชุดที่ 90
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ม.2 ชุดที่ 1
ชุดที่ 91
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ม.2 ชุดที่ 2
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th