ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.3 เรื่อง ชนิดของคำ
ชุดที่ 2
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 3
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 4
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 5
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำขวัญ คำคม คติพจน์ คำสแลง ชุดที่ 1
ชุดที่ 6
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 7
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 8
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ชุดที่ 1
ชุดที่ 9
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 10
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสัมผัส ชุดที่ 1
ชุดที่ 11
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 12
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1
ชุดที่ 13
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก ชุดที่ 1
ชุดที่ 14
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคกำกวม สำนวนต่างประเทศ ชุดที่ 1
ชุดที่ 15
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง พระบรมราโชวาท ชุดที่ 1 
ชุดที่ 16
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 17
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่น ชุดที่ 1
ชุดที่ 18
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 19
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 20
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณะคำไทยแท้ ชุดที่ 1
ชุดที่ 21
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง วัจนภาษาและอวัจนภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 22
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ศัพท์บัญญัติและศัพท์วิชาการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 23
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 24
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 25
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อิศรญาณภาษิต ชุดที่ 1
ชุดที่ 26
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 27
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ชุดที่ 1
ชุดที่ 28
[Random] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 29
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 30
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 31
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 32
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำขวัญ คำคม คติพจน์ คำสแลง ชุดที่ 1
ชุดที่ 33
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 34
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 35
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ชุดที่ 1
ชุดที่ 36
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 37
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสัมผัส ชุดที่ 1
ชุดที่ 38
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 39
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1
ชุดที่ 40
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก ชุดที่ 1
ชุดที่ 41
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคกำกวม สำนวนต่างประเทศ ชุดที่ 1
ชุดที่ 42
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง พระบรมราโชวาท ชุดที่ 1
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ชุดที่ 1
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่น ชุดที่ 1
ชุดที่ 45
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 46
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 47
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณะคำไทยแท้ ชุดที่ 1
ชุดที่ 48
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง วัจนภาษาและอวัจนภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 49
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ศัพท์บัญญัติและศัพท์วิชาการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 50
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 51
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 52
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อิศรญาณภาษิต ชุดที่ 1
ชุดที่ 53
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 54
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ชุดที่ 1
ชุดที่ 55
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 56
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 57
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 58
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 59
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำขวัญ คำคม คติพจน์ คำสแลง ชุดที่ 1
ชุดที่ 60
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 61
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 62
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ชุดที่ 1
ชุดที่ 63
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 64
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสัมผัส ชุดที่ 1
ชุดที่ 65
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 66
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 67
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก ชุดที่ 1
ชุดที่ 68
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคกำกวม สำนวนต่างประเทศ ชุดที่ 1
ชุดที่ 69
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง พระบรมราโชวาท ชุดที่ 1
ชุดที่ 70
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 71
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิ่น ชุดที่ 1
ชุดที่ 72
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 73
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 74
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณะคำไทยแท้ ชุดที่ 1
ชุดที่ 75
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง วัจนภาษาและอวัจนภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 76
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง ศัพท์บัญญัติและศัพท์วิชาการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 77
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 78
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 79
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง อิศรญาณภาษิต ชุดที่ 1
ชุดที่ 80
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 81
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ชุดที่ 1
ชุดที่ 82
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th