ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง ระบบนิเวศ
ชุดที่ 3
[Random] ม. 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชุดที่ 4
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ
ชุดที่ 5
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
ชุดที่ 6
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
ชุดที่ 7
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลุ่มดาว
ชุดที่ 8
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
ชุดที่ 9
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ชีวิตในอวกาศ
ชุดที่ 10
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ชุดที่ 11
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำลัง
ชุดที่ 12
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม และการใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์
ชุดที่ 13
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ชุดที่ 14
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ชุดที่ 15
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุดที่ 16
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งาน
ชุดที่ 17
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ชุดที่ 18
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเทียมและยานอวกาศ
ชุดที่ 19
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประชากร
ชุดที่ 20
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชุดที่ 21
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
ชุดที่ 22
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
ชุดที่ 23
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ชุดที่ 24
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ชุดที่ 25
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกล
ชุดที่ 26
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
ชุดที่ 27
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
ชุดที่ 28
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ชุดที่ 29
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าในบ้าน
ชุดที่ 30
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
ชุดที่ 31
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ชุดที่ 32
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงพยุง
ชุดที่ 33
[Random] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสียดทาน
ชุดที่ 34
[ข้อสอบ VStudy] ม. 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชุดที่ 35
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
ชุดที่ 36
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
ชุดที่ 37
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลุ่มดาว
ชุดที่ 38
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
ชุดที่ 39
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ชีวิตในอวกาศ
ชุดที่ 40
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ชุดที่ 41
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำลัง
ชุดที่ 42
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม และการใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ชุดที่ 45
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุดที่ 46
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งาน
ชุดที่ 47
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ชุดที่ 48
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเทียมและยานอวกาศ
ชุดที่ 49
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประชากร
ชุดที่ 50
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชุดที่ 51
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
ชุดที่ 52
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ชุดที่ 53
[ข้อสอบ Vstudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ชุดที่ 54
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกล
ชุดที่ 55
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
ชุดที่ 56
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ
ชุดที่ 57
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
ชุดที่ 58
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ชุดที่ 59
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าในบ้าน
ชุดที่ 60
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
ชุดที่ 61
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ชุดที่ 62
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงพยุง
ชุดที่ 63
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสียดทาน
ชุดที่ 64
[ข้อสอบ VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนต์ของแรง
ชุดที่ 65
[แบบฝึกหัด VStudy] ม. 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชุดที่ 66
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
ชุดที่ 67
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
ชุดที่ 68
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลุ่มดาว
ชุดที่ 69
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
ชุดที่ 70
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ชีวิตในอวกาศ
ชุดที่ 71
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ชุดที่ 72
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำลัง
ชุดที่ 73
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม และการใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์
ชุดที่ 74
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ชุดที่ 75
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ชุดที่ 76
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุดที่ 77
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งาน
ชุดที่ 78
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ชุดที่ 79
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเทียมและยานอวกาศ
ชุดที่ 80
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประชากร
ชุดที่ 81
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชุดที่ 82
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
ชุดที่ 83
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
ชุดที่ 84
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ชุดที่ 85
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ชุดที่ 86
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกล
ชุดที่ 87
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
ชุดที่ 88
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ
ชุดที่ 89
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
ชุดที่ 90
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ชุดที่ 91
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าในบ้าน
ชุดที่ 92
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
ชุดที่ 93
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ชุดที่ 94
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงพยุง
ชุดที่ 95
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสียดทาน
ชุดที่ 96
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนต์ของแรง
ชุดที่ 97
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ม.3 ชุดที่ 1
ชุดที่ 98
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ม.3 ชุดที่ 2
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th