ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[7 วิชาสามัญ] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย มกราคม 2555
ชุดที่ 2
[A-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย มีนาคม 2551
ชุดที่ 3
[Entrance] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ตุลาคม 2542
ชุดที่ 4
[Entrance] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ตุลาคม 2543
ชุดที่ 5
[Entrance] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย มีนาคม 2543
ชุดที่ 6
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.ปลาย เรื่อง คำราชาศัพท์
ชุดที่ 7
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 8
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 10
ชุดที่ 9
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 2
ชุดที่ 10
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 3
ชุดที่ 11
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 4
ชุดที่ 12
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 5
ชุดที่ 13
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 6
ชุดที่ 14
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 7
ชุดที่ 15
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 8
ชุดที่ 16
[GAT เชื่อมโยง] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 9
ชุดที่ 17
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2549
ชุดที่ 18
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2550
ชุดที่ 19
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2552
ชุดที่ 20
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2553
ชุดที่ 21
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2554 ชุดE
ชุดที่ 22
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย มีนาคม 2551
ชุดที่ 23
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน 
ชุดที่ 24
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์
ชุดที่ 25
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ 
ชุดที่ 26
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การกรอกแบบฟอร์ม
ชุดที่ 27
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ
ชุดที่ 28
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดให้สัมฤทธิ์ผล 
ชุดที่ 29
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟังและอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
ชุดที่ 30
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การร้อยเรียงประโยค 
ชุดที่ 31
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การรับ-ส่งเกี่ยวกับกิจธุระ
ชุดที่ 32
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำ
ชุดที่ 33
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ชุดที่ 34
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารของมนุษย์
ชุดที่ 35
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอธิบาย บรรยาย และพรรณนา
ชุดที่ 36
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ 
ชุดที่ 37
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุดที่ 38
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
ชุดที่ 39
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุดที่ 40
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย
ชุดที่ 41
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนประกาศ
ชุดที่ 42
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ
ชุดที่ 43
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ
ชุดที่ 44
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ
ชุดที่ 45
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ชุดที่ 46
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเพิ่มคำ 
ชุดที่ 47
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การแสดงทรรศนะ
ชุดที่ 48
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การโต้แย้ง
ชุดที่ 49
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การโน้มน้าวใจ
ชุดที่ 50
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้ภาษาให้งดงาม 
ชุดที่ 51
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้โวหาร
ชุดที่ 52
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 
ชุดที่ 53
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความคิดกับภาษา
ชุดที่ 54
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้พื้นฐานวรรณคดี 
ชุดที่ 55
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความหมายของคำ 
ชุดที่ 56
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
ชุดที่ 57
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต 
ชุดที่ 58
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาจีน 
ชุดที่ 59
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 60
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาเขมร
ชุดที่ 61
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ 
ชุดที่ 62
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำไทยแท้ 
ชุดที่ 63
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมและมรรยาทในการสื่อสาร
ชุดที่ 64
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ฉันท์
ชุดที่ 65
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค 
ชุดที่ 66
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
ชุดที่ 67
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ 
ชุดที่ 68
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นิทานเวตาล เรื่อง ที่ 10 
ชุดที่ 69
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศนริทร์คำโคลง 
ชุดที่ 70
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 
ชุดที่ 71
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคกำกวม 
ชุดที่ 72
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคฟุ่มเฟือย 
ชุดที่ 73
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ผังมโนภาพ
ชุดที่ 74
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ
ชุดที่ 75
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง พันธกิจของภาษา
ชุดที่ 76
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดที่ 77
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพพจน์
ชุดที่ 78
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
ชุดที่ 79
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก
ชุดที่ 80
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
ชุดที่ 81
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา
ชุดที่ 82
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ร่าย 
ชุดที่ 83
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณะของภาษา 
ชุดที่ 84
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
ชุดที่ 85
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง วัฒนธรรมกับภาษา
ชุดที่ 86
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง วิธีสื่อสารในที่ประชุม
ชุดที่ 87
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สรุปแนวคิดจากเรื่องที่ฟังและดู
ชุดที่ 88
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
ชุดที่ 89
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ 
ชุดที่ 90
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน
ชุดที่ 91
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนต่างประเทศ 
ชุดที่ 92
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง หน้าที่และชนิดของคำ
ชุดที่ 93
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
ชุดที่ 94
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
ชุดที่ 95
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
ชุดที่ 96
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เสียงและอักษรไทย 
ชุดที่ 97
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เหตุผลกับภาษา
ชุดที่ 98
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลง
ชุดที่ 99
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน 
ชุดที่ 100
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 
ชุดที่ 101
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน
ชุดที่ 102
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ 
ชุดที่ 103
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ 
ชุดที่ 104
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การกรอกแบบฟอร์ม 
ชุดที่ 105
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
ชุดที่ 106
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดให้สัมฤทธิ์ผล 
ชุดที่ 107
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟังและอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
ชุดที่ 108
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การร้อยเรียงประโยค 
ชุดที่ 109
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การรับสาร-ส่งสารเกี่ยวกับกิจธุระ 
ชุดที่ 110
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำ 
ชุดที่ 111
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ชุดที่ 112
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารของมนุษย์ 
ชุดที่ 113
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอธิบาย บรรยาย และพรรณนา
ชุดที่ 114
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ
ชุดที่ 115
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดที่ 116
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
ชุดที่ 117
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 
ชุดที่ 118
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย 
ชุดที่ 119
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนประกาศ 
ชุดที่ 120
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ
ชุดที่ 121
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ
ชุดที่ 122
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ 
ชุดที่ 123
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
ชุดที่ 124
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเพิ่มคำ
ชุดที่ 125
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การแสดงทรรศนะ
ชุดที่ 126
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การโต้แย้ง 
ชุดที่ 127
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การโน้มน้าวใจ 
ชุดที่ 128
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้ภาษาให้งดงาม
ชุดที่ 129
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้โวหาร
ชุดที่ 130
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ขัตติยพันธกรณี
ชุดที่ 131
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความคิดกับภาษา 
ชุดที่ 132
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้พื้นฐานวรรณคดี 
ชุดที่ 133
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความหมายของคำ 
ชุดที่ 134
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
ชุดที่ 135
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาจีน 
ชุดที่ 136
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
ชุดที่ 137
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 138
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาเขมร
ชุดที่ 139
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ 
ชุดที่ 140
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำไทยแท้
ชุดที่ 141
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมและมรรยาทในการสื่อสาร 
ชุดที่ 142
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ฉันท์ 
ชุดที่ 143
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค 
ชุดที่ 144
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
ชุดที่ 145
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ 
ชุดที่ 146
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นิทานเวตาล เรื่อง ที่ 10 
ชุดที่ 147
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง 
ชุดที่ 148
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 
ชุดที่ 149
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคกำกวม
ชุดที่ 150
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคฟุ่มเฟือย
ชุดที่ 151
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ผังมโนภาพ
ชุดที่ 152
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ 
ชุดที่ 153
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง พันธกิจของภาษา 
ชุดที่ 154
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชุดที่ 155
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพพจน์
ชุดที่ 156
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
ชุดที่ 157
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 
ชุดที่ 158
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
ชุดที่ 159
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับภาษา
ชุดที่ 160
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ร่าย
ชุดที่ 161
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณะของภาษา 
ชุดที่ 162
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
ชุดที่ 163
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง วัฒนธรรมกับภาษา
ชุดที่ 164
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง วิธีสื่อสารในที่ประชุม 
ชุดที่ 165
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สรุปแนวคิดจากเรื่องที่ฟังและดู 
ชุดที่ 166
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
ชุดที่ 167
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ 
ชุดที่ 168
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน
ชุดที่ 169
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนต่างประเทศ 
ชุดที่ 170
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง หน้าที่และชนิดของคำ
ชุดที่ 171
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม 
ชุดที่ 172
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
ชุดที่ 173
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
ชุดที่ 174
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เสียงและอักษรไทย
ชุดที่ 175
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เหตุผลกับภาษา
ชุดที่ 176
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลง
ชุดที่ 177
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน
ชุดที่ 178
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ
ชุดที่ 179
[แนวข้อสอบ O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 180
[แนวข้อสอบ O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
ชุดที่ 181
[แนวข้อสอบ O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 
ชุดที่ 182
[แนวข้อสอบ O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
ชุดที่ 183
[แนวข้อสอบ O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
ชุดที่ 184
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน 
ชุดที่ 185
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์ 
ชุดที่ 186
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ
ชุดที่ 187
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การกรอกแบบฟอร์ม
ชุดที่ 188
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
ชุดที่ 189
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดให้สัมฤทธิ์ผล 
ชุดที่ 190
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟังและอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
ชุดที่ 191
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การร้อยเรียงประโยค 
ชุดที่ 192
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การรับสาร-ส่งสารเกี่ยวกับกิจธุระ
ชุดที่ 193
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำ
ชุดที่ 194
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ชุดที่ 195
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารของมนุษย์ 
ชุดที่ 196
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอธิบาย บรรยาย และพรรณนา
ชุดที่ 197
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ
ชุดที่ 198
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดที่ 199
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
ชุดที่ 200
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุดที่ 201
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย 
ชุดที่ 202
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนประกาศ 
ชุดที่ 203
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ 
ชุดที่ 204
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 
ชุดที่ 205
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ 
ชุดที่ 206
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ชุดที่ 207
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การเพิ่มคำ
ชุดที่ 208
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การแสดงทรรศนะ 
ชุดที่ 209
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การโต้แย้ง 
ชุดที่ 210
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การโน้มน้าวใจ
ชุดที่ 211
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้ภาษาให้งดงาม
ชุดที่ 212
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้โวหาร 
ชุดที่ 213
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ขัตติยพันธกรณี
ชุดที่ 214
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความคิดกับภาษา
ชุดที่ 215
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้พื้นฐานวรรณคดี
ชุดที่ 216
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ความหมายของคำ 
ชุดที่ 217
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ชุดที่ 218
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาจีน 
ชุดที่ 219
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
ชุดที่ 220
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 221
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมที่มาจากภาษาเขมร
ชุดที่ 222
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ 
ชุดที่ 223
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำไทยแท้ 
ชุดที่ 224
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมและมรรยาทในการสื่อสาร 
ชุดที่ 225
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ฉันท์
ชุดที่ 226
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค 
ชุดที่ 227
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
ชุดที่ 228
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ 
ชุดที่ 229
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นิทานเวตาล เรื่อง ที่ 10 
ชุดที่ 230
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง 
ชุดที่ 231
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 
ชุดที่ 232
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคกำกวม 
ชุดที่ 233
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคฟุ่มเฟือย
ชุดที่ 234
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ผังมโนภาพ 
ชุดที่ 235
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ
ชุดที่ 236
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง พันธกิจของภาษา
ชุดที่ 237
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดที่ 238
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพพจน์
ชุดที่ 239
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
ชุดที่ 240
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 
ชุดที่ 241
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
ชุดที่ 242
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับภาษา 
ชุดที่ 243
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ร่าย
ชุดที่ 244
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณะของภาษา 
ชุดที่ 245
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
ชุดที่ 246
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง วัฒนธรรมกับภาษา 
ชุดที่ 247
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง วิธีสื่อสารในที่ประชุม
ชุดที่ 248
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สรุปแนวคิดจากเรื่องที่ฟังและดู 
ชุดที่ 249
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
ชุดที่ 250
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ 
ชุดที่ 251
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน
ชุดที่ 252
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนต่างประเทศ 
ชุดที่ 253
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง หน้าที่และชนิดของคำ 
ชุดที่ 254
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม 
ชุดที่ 255
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
ชุดที่ 256
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา
ชุดที่ 257
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เสียงและอักษรไทย
ชุดที่ 258
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง เหตุผลกับภาษา 
ชุดที่ 259
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลง
ชุดที่ 260
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน 
ชุดที่ 261
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 
ชุดที่ 262
[โควตา มข.] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย ตุลาคม 2554
ชุดที่ 263
[โควตา มข.] ม.ปลาย วิชาภาษาไทย พฤศจิกายน 2553
ชุดที่ 264
ข้อสอบท.อน. ม.4 เรื่อง นิทานเวตาล เรื่อง ที่ 10
ชุดที่ 265
ข้อสอบท.อน. ม.4 เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง
ชุดที่ 266
ข้อสอบท.อน. ม.4 เรื่อง ราชาศัพท์
ชุดที่ 267
ข้อสอบท.อน. ม.4 เรื่อง ส่วนประกอบของภาษา คำ ประโยค
ชุดที่ 268
ข้อสอบท.อน. ม.5 เรื่อง การฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ชุดที่ 269
ข้อสอบท.อน. ม.5 เรื่อง การรับสารด้วยการอ่าน การอ่านตีความ
ชุดที่ 270
ข้อสอบท.อน. ม.5 เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา
ชุดที่ 271
ข้อสอบท.อน. ม.5 เรื่อง ประเภทของการพูด
ชุดที่ 272
ข้อสอบท.อน. ม.6 เรื่อง การแต่งบทประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
ชุดที่ 273
ข้อสอบท.อน. ม.6 เรื่อง การใช้โวหาร
ชุดที่ 274
ข้อสอบท.อน. ม.6 เรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
ชุดที่ 275
ข้อสอบท.อน. ม.6 เรื่อง สารโน้มน้าว คำเชิญชวน และโฆษณา
ชุดที่ 276
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.4 เรื่อง นิทานเวตาล เรื่อง ที่ 10
ชุดที่ 277
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.4 เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง
ชุดที่ 278
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.4 เรื่อง ราชาศัพท์
ชุดที่ 279
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.4 เรื่อง ส่วนประกอบของภาษา คำ-ประโยค
ชุดที่ 280
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.5 เรื่อง การฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ชุดที่ 281
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.5 เรื่อง การอ่านตีความ
ชุดที่ 282
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.5 เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา
ชุดที่ 283
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.5 เรื่อง ประเภทของการพูด
ชุดที่ 284
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.6 เรื่อง การแต่งบทประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
ชุดที่ 285
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.6 เรื่อง การใช้โวหาร
ชุดที่ 286
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.6 เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
ชุดที่ 287
แบบฝึกหัด ท.อน. ม.6 เรื่อง สารโน้มน้าว คำเชิญชวน และโฆษณา
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th