ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เรื่อง Reported Speech
ชุดที่ 3
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 4
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 2
ชุดที่ 5
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 3
ชุดที่ 6
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 4
ชุดที่ 7
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 5
ชุดที่ 8
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 6
ชุดที่ 9
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 7
ชุดที่ 10
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 8
ชุดที่ 11
[GAT ภาษาอังกฤษ] ฟิตแกตให้เก็ต ชุดที่ 9
ชุดที่ 12
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2549 ชุดที่ 1
ชุดที่ 13
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2550 ชุดที่ 1
ชุดที่ 14
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2551 ชุดที่ 1
ชุดที่ 15
[O-NET] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2552 ชุดที่ 1
ชุดที่ 16
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง กราฟและตาราง (Graphs and Tables) ชุดที่ 1
ชุดที่ 17
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง กลอน (Poem) ชุดที่ 1
ชุดที่ 18
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (Asking for Help) ชุดที่ 1
ชุดที่ 19
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง การซื้อขาย (Buying and Selling) ชุดที่ 1
ชุดที่ 20
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง การทักทาย (Greeting) ชุดที่ 1
ชุดที่ 21
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง การสนทนาทางโทรศัพท์ (Talking on the Phone) ชุดที่ 1
ชุดที่ 22
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง การแสดงความคิดเห็น (Expressing Thoughts) ชุดที่ 1
ชุดที่ 23
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง ข่าวสั้น (Short News) ชุดที่ 1
ชุดที่ 24
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง จดหมาย (Letters) ชุดที่ 1
ชุดที่ 25
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง บทความยาว (Long Passage) ชุดที่ 1
ชุดที่ 26
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง บทความเชิงการศึกษา (Academic Passage) ชุดที่ 1
ชุดที่ 27
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง บทความเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Passage) ชุดที่ 1
ชุดที่ 28
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง บทความเชิงสารคดี (Documentary Passage) ชุดที่ 1
ชุดที่ 29
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ การศึกษาและงานวิจัย (Education and Research) ชุดที่ 1
ชุดที่ 30
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ ธุรกิจและเศรษฐกิจ (ฺBusiness and Economics) ชุดที่ 1
ชุดที่ 31
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ บันเทิง (Entertainment) ชุดที่ 1
ชุดที่ 32
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ชุดที่ 1
ชุดที่ 33
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ สังคมศึกษา (Social Study) ชุดที่ 1
ชุดที่ 34
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjectival ชุดที่ 1
ชุดที่ 35
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 36
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Order ชุดที่ 1
ชุดที่ 37
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 38
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective ชุดที่ 1
ชุดที่ 39
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Frequency ชุดที่ 1
ชุดที่ 40
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Manner ชุดที่ 1
ชุดที่ 41
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Order ชุดที่ 1
ชุดที่ 42
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Place ชุดที่ 1
ชุดที่ 43
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Time ชุดที่ 1
ชุดที่ 44
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles in Structures and Expressions ชุดที่ 1
ชุดที่ 45
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles ชุดที่ 1
ชุดที่ 46
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Capitalization ชุดที่ 1
ชุดที่ 47
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Collocation ชุดที่ 1
ชุดที่ 48
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Common Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 49
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison ชุดที่ 1
ชุดที่ 50
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunction ชุดที่ 1
ชุดที่ 51
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunctive Adverb ชุดที่ 1
ชุดที่ 52
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Context Clues ชุดที่ 1
ชุดที่ 53
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and Uncountable Noun ชุดที่ 1
ชุดที่ 54
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Definite Article ชุดที่ 1
ชุดที่ 55
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 56
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 57
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 58
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 59
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund ชุดที่ 1
ชุดที่ 60
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Idioms and Expressions ชุดที่ 1
ชุดที่ 61
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง If Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 62
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Infinitive of Purpose ชุดที่ 1
ชุดที่ 63
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Interjection ชุดที่ 1
ชุดที่ 64
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Inversion ชุดที่ 1
ชุดที่ 65
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Irregular Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 66
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Conditionals ชุดที่ 1
ชุดที่ 67
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Modal Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 68
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 69
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 70
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Paragraph Writing ชุดที่ 1
ชุดที่ 71
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Participial & Phrasal Preposition ชุดที่ 1
ชุดที่ 72
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Passive Voice ชุดที่ 1
ชุดที่ 73
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 74
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 75
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 76
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 77
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prefixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 78
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition Combination ชุดที่ 1
ชุดที่ 79
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition ชุดที่ 1
ชุดที่ 80
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 81
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 82
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 83
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 84
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชุดที่ 1
ชุดที่ 85
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Punctuation ชุดที่ 1
ชุดที่ 86
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers ชุดที่ 1
ชุดที่ 87
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tag ชุดที่ 1
ชุดที่ 88
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Word ชุดที่ 1
ชุดที่ 89
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง References ชุดที่ 1
ชุดที่ 90
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech ชุดที่ 1
ชุดที่ 91
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Roots ชุดที่ 1
ชุดที่ 92
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Errors and Correction ชุดที่ 1
ชุดที่ 93
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Rearrangement ชุดที่ 1
ชุดที่ 94
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Singular & Plural ชุด 1
ชุดที่ 95
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-verb Agreement ชุดที่ 1
ชุดที่ 96
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Types of Sentences ชุดที่ 1
ชุดที่ 97
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง V.ing forms ชุดที่ 1
ชุดที่ 98
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 99
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to Be ชุดที่ 1
ชุดที่ 100
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to do ชุดที่ 1
ชุดที่ 101
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to Have ชุดที่ 1
ชุดที่ 102
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verbals ชุดที่ 1
ชุดที่ 103
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Wish ชุดที่ 1
ชุดที่ 104
[Random] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Zero Articles ชุดที่ 1
ชุดที่ 105
[Random] ระดับ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 106
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Errors and Correction ชุดที่ 1
ชุดที่ 107
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง กลอน (Poem) ชุดที่ 1
ชุดที่ 108
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง บทความยาว (Long Passage) ชุดที่ 1
ชุดที่ 109
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ การศึกษาและงานวิจัย (Education and Research) ชุดที่ 1
ชุดที่ 110
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ ธุรกิจและเศรษฐกิจ (ฺBusiness and Economics) ชุดที่ 1
ชุดที่ 111
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ บันเทิง (Entertainment) ชุดที่ 1
ชุดที่ 112
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ชุดที่ 1
ชุดที่ 113
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ สังคมศึกษา (Social Study) ชุดที่ 1
ชุดที่ 114
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjectival ชุดที่ 1
ชุดที่ 115
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 116
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Order ชุดที่ 1
ชุดที่ 117
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 118
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective ชุดที่ 1
ชุดที่ 119
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 120
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Frequency ชุดที่ 1
ชุดที่ 121
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Manner ชุดที่ 1
ชุดที่ 122
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Order ชุดที่ 1
ชุดที่ 123
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Place ชุดที่ 1
ชุดที่ 124
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Time ชุดที่ 1
ชุดที่ 125
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles in Structures and Expressions ชุดที่ 1
ชุดที่ 126
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles ชุดที่ 1
ชุดที่ 127
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Capitalization ชุดที่ 1
ชุดที่ 128
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Collocation ชุดที่ 1
ชุดที่ 129
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Common Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 130
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison ชุดที่ 1
ชุดที่ 131
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunction ชุดที่ 1
ชุดที่ 132
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunctive Adverb ชุดที่ 1
ชุดที่ 133
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Context Clues ชุดที่ 1
ชุดที่ 134
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and Uncountable Noun ชุดที่ 1
ชุดที่ 135
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Definite Article ชุดที่ 1
ชุดที่ 136
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 137
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 138
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 139
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 140
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund ชุดที่ 1
ชุดที่ 141
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Idioms and Expressions ชุดที่ 1
ชุดที่ 142
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง If Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 143
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Infinitive of Purpose ชุดที่ 1
ชุดที่ 144
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Interjection ชุดที่ 1
ชุดที่ 145
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Inversion ชุดที่ 1
ชุดที่ 146
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Irregular Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 147
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Conditionals ชุดที่ 1
ชุดที่ 148
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Modal Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 149
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 150
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 151
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Paragraph Writing ชุดที่ 1
ชุดที่ 152
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Participial & Phrasal Preposition ชุดที่ 1
ชุดที่ 153
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Passive Voice ชุดที่ 1
ชุดที่ 154
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 155
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 156
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 157
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 158
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prefixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 159
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition Combination ชุดที่ 1
ชุดที่ 160
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition ชุดที่ 1
ชุดที่ 161
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 162
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 163
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 164
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 165
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชุดที่ 1
ชุดที่ 166
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Punctuation ชุดที่ 1
ชุดที่ 167
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers ชุดที่ 1
ชุดที่ 168
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tag ชุดที่ 1
ชุดที่ 169
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Word ชุดที่ 1
ชุดที่ 170
[ข้อสอบ Vstudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง References ชุดที่ 1
ชุดที่ 171
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech ชุดที่ 1
ชุดที่ 172
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Roots ชุดที่ 1
ชุดที่ 173
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Rearrangement ชุดที่ 1
ชุดที่ 174
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Singular & Plural ชุด 1
ชุดที่ 175
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-verb Agreement ชุดที่ 1
ชุดที่ 176
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 177
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Types of Sentences ชุดที่ 1
ชุดที่ 178
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง V.ing forms ชุดที่ 1
ชุดที่ 179
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 180
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to Be
ชุดที่ 181
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to do ชุดที่ 1
ชุดที่ 182
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to Have ชุดที่ 1
ชุดที่ 183
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verbal ชุดที่ 1
ชุดที่ 184
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Wish ชุดที่ 1
ชุดที่ 185
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Zero Articles ชุดที่ 1
ชุดที่ 186
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง กลอน (Poem) ชุดที่ 1
ชุดที่ 187
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension เรื่อง บทความยาว (Long Passage) ชุดที่ 1
ชุดที่ 188
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ การศึกษาและงานวิจัย (Education and Research) ชุดที่ 1
ชุดที่ 189
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ ธุรกิจและเศรษฐกิจ (ฺBusiness and Economics) ชุดที่ 1
ชุดที่ 190
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ บันเทิง (Entertainment) ชุดที่ 1
ชุดที่ 191
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ชุดที่ 1
ชุดที่ 192
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มคำศัพท์ สังคมศึกษา (Social Study) ชุดที่ 1
ชุดที่ 193
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjectival ชุดที่ 1
ชุดที่ 194
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 195
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Order ชุดที่ 1
ชุดที่ 196
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 197
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective ชุดที่ 1
ชุดที่ 198
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 199
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Frequency ชุดที่ 1
ชุดที่ 200
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Manner ชุดที่ 1
ชุดที่ 201
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Order ชุดที่ 1
ชุดที่ 202
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Place ชุดที่ 1
ชุดที่ 203
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb of Time ชุดที่ 1
ชุดที่ 204
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles in Structures and Expressions ชุดที่ 1
ชุดที่ 205
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles ชุดที่ 1
ชุดที่ 206
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Capitalization ชุดที่ 1
ชุดที่ 207
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Collocation ชุดที่ 1
ชุดที่ 208
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Common Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 209
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison ชุดที่ 1
ชุดที่ 210
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunction ชุดที่ 1
ชุดที่ 211
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunctive Adverb ชุดที่ 1
ชุดที่ 212
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Context Clues ชุดที่ 1
ชุดที่ 213
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and Uncountable Noun ชุดที่ 1
ชุดที่ 214
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Definite Article ชุดที่ 1
ชุดที่ 215
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 216
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 217
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 218
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 219
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund ชุดที่ 1
ชุดที่ 220
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Idioms and Expressions ชุดที่ 1
ชุดที่ 221
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง If Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 222
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Infinitive of Purpose ชุดที่ 1
ชุดที่ 223
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Interjection ชุดที่ 1
ชุดที่ 224
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Inversion ชุดที่ 1
ชุดที่ 225
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Irregular Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 226
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Conditionals ชุดที่ 1
ชุดที่ 227
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Modal Verb ชุดที่ 1
ชุดที่ 228
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun Clause ชุดที่ 1
ชุดที่ 229
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 230
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Paragraph Writing ชุดที่ 1
ชุดที่ 231
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Participial & Phrasal Preposition ชุดที่ 1
ชุดที่ 232
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Passive Voice ชุดที่ 1
ชุดที่ 233
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 234
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 235
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 236
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 237
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prefixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 238
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition Combination ชุดที่ 1
ชุดที่ 239
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition ชุดที่ 1
ชุดที่ 240
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 241
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Continuous Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 242
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 243
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1
ชุดที่ 244
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชุดที่ 1
ชุดที่ 245
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Punctuation ชุดที่ 1
ชุดที่ 246
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers ชุดที่ 1
ชุดที่ 247
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tag ชุดที่ 1
ชุดที่ 248
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Word ชุดที่ 1
ชุดที่ 249
[แบบฝึกหัด Vstudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง References ชุดที่ 1
ชุดที่ 250
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech ชุดที่ 1
ชุดที่ 251
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Roots ชุดที่ 1
ชุดที่ 252
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Errors and Correction ชุดที่ 1
ชุดที่ 253
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Rearrangement ชุดที่ 1
ชุดที่ 254
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Singular & Plural ชุดที่ 1
ชุดที่ 255
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-verb Agreement ชุดที่ 1
ชุดที่ 256
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 257
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Types of Sentences ชุดที่ 1
ชุดที่ 258
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง V.ing forms ชุดที่ 1
ชุดที่ 259
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb Suffixes ชุดที่ 1
ชุดที่ 260
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to Be ชุดที่ 1
ชุดที่ 261
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to do ชุดที่ 1
ชุดที่ 262
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb to Have ชุดที่ 1
ชุดที่ 263
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Verbal ชุดที่ 1
ชุดที่ 264
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Wish ชุดที่ 1
ชุดที่ 265
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Zero Articles ชุดที่ 1
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th