ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[7 วิชาสามัญ] ม. ปลาย วิชาเคมี มกราคม 2555
ชุดที่ 2
[7 วิชาสามัญ] ม.ปลาย วิชาเคมี มกราคม 2556
ชุดที่ 3
[7 วิชาสามัญ] ม.ปลาย วิชาเคมี มกราคม 2557
ชุดที่ 4
[7 วิชาสามัญ] ม.ปลาย วิชาเคมี มกราคม 2558
ชุดที่ 5
[A-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี มีนาคม 2549
ชุดที่ 6
[A-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี มีนาคม 2550
ชุดที่ 7
[A-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี มีนาคม 2551
ชุดที่ 8
[Entrance] ม.ปลาย วิชาเคมี ตุลาคม 2541 
ชุดที่ 9
[Entrance] ม.ปลาย วิชาเคมี ตุลาคม 2543 
ชุดที่ 10
[Entrance] ม.ปลาย วิชาเคมี มีนาคม 2543 
ชุดที่ 11
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาเคมี ม.ปลาย เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชุดที่ 12
[O-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี กุมภาพันธ์ 2549
ชุดที่ 13
[O-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี กุมภาพันธ์ 2550
ชุดที่ 14
[O-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี กุมภาพันธ์ 2552
ชุดที่ 15
[O-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี กุมภาพันธ์ 2554
ชุดที่ 16
[O-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี มีนาคม 2551
ชุดที่ 17
[O-NET] ม.ปลาย วิชาเคมี มีนาคม 2553
ชุดที่ 18
[PAT2] ข้อสอบ "ติวให้แตก" เคมี พี่โก้ VStudy
ชุดที่ 19
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชุดที่ 1
ชุดที่ 20
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1
ชุดที่ 21
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม ชุดที่ 1
ชุดที่ 22
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 23
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 24
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 25
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 26
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1
ชุดที่ 27
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
ชุดที่ 28
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา ชุดที่ 1
ชุดที่ 29
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 30
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 31
[Random] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 32
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชุดที่ 1
ชุดที่ 33
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1
ชุดที่ 34
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม ชุดที่ 1
ชุดที่ 35
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 36
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 37
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 38
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 39
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1
ชุดที่ 40
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
ชุดที่ 41
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา ชุดที่ 1
ชุดที่ 42
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 45
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชุดที่ 1
ชุดที่ 46
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1
ชุดที่ 47
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม ชุดที่ 1
ชุดที่ 48
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 49
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 50
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชุดที่ 1
ชุดที่ 51
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชุดที่ 1
ชุดที่ 52
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1
ชุดที่ 53
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
ชุดที่ 54
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา ชุดที่ 1
ชุดที่ 55
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 56
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 57
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th