ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[A-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2549
ชุดที่ 2
[A-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2550
ชุดที่ 3
[A-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2551
ชุดที่ 4
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2541
ชุดที่ 5
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2542
ชุดที่ 6
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2543
ชุดที่ 7
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2544
ชุดที่ 8
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2545
ชุดที่ 9
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2546
ชุดที่ 10
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2547
ชุดที่ 11
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2542
ชุดที่ 12
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2543
ชุดที่ 13
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2544
ชุดที่ 14
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2545
ชุดที่ 15
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2546
ชุดที่ 16
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2547
ชุดที่ 17
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2548
ชุดที่ 18
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2526
ชุดที่ 19
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2527
ชุดที่ 20
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2529
ชุดที่ 21
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2530
ชุดที่ 22
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2531
ชุดที่ 23
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2532
ชุดที่ 24
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2533
ชุดที่ 25
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2534
ชุดที่ 26
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2535
ชุดที่ 27
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2536
ชุดที่ 28
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2537
ชุดที่ 29
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2539
ชุดที่ 30
[Entrance] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เมษายน 2540
ชุดที่ 31
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ชุดที่ 32
[O-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ กุมภาพันธ์ 2549
ชุดที่ 33
[O-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ กุมภาพันธ์ 2550
ชุดที่ 34
[O-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ กุมภาพันธ์ 2552
ชุดที่ 35
[O-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ กุมภาพันธ์ 2554
ชุดที่ 36
[O-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2551
ชุดที่ 37
[O-NET] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2553
ชุดที่ 38
[PAT2] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ กรกฎาคม 2552
ชุดที่ 39
[PAT2] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2552
ชุดที่ 40
[PAT2] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2553
ชุดที่ 41
[PAT2] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2552
ชุดที่ 42
[PAT2] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2553
ชุดที่ 43
[PAT3] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ กรกฎาคม 2552
ชุดที่ 44
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ชุดที่ 45
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ชุดที่ 46
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
ชุดที่ 47
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล
ชุดที่ 48
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดที่ 49
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ชุดที่ 50
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ชุดที่ 51
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน
ชุดที่ 52
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง บทนำ
ชุดที่ 53
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ชุดที่ 54
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
ชุดที่ 55
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
ชุดที่ 56
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง
ชุดที่ 57
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1
ชุดที่ 58
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์
ชุดที่ 59
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ชุดที่ 60
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน
ชุดที่ 61
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
ชุดที่ 62
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
ชุดที่ 63
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น
ชุดที่ 64
[Random] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ชุดที่ 65
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ชุดที่ 66
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ชุดที่ 67
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
ชุดที่ 68
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล
ชุดที่ 69
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดที่ 70
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ชุดที่ 71
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ชุดที่ 72
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน
ชุดที่ 73
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง บทนำ
ชุดที่ 74
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ชุดที่ 75
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
ชุดที่ 76
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
ชุดที่ 77
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง
ชุดที่ 78
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ชุดที่ 79
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์
ชุดที่ 80
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ชุดที่ 81
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน
ชุดที่ 82
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
ชุดที่ 83
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ชุดที่ 1 (เตรียมพัฒน์)
ชุดที่ 84
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ชุดที่ 2 (เตรียมพัฒน์)
ชุดที่ 85
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
ชุดที่ 86
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ชุดที่ 87
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชุดที่ 1 (เตรียมพัฒน์)
ชุดที่ 88
[ข้อสอบ VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชุดที่ 2 (เตรียมพัฒน์)
ชุดที่ 89
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ชุดที่ 90
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ชุดที่ 91
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
ชุดที่ 92
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล
ชุดที่ 93
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดที่ 94
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ชุดที่ 95
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ชุดที่ 96
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน
ชุดที่ 97
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง บทนำ
ชุดที่ 98
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ชุดที่ 99
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
ชุดที่ 100
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
ชุดที่ 101
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง
ชุดที่ 102
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ชุดที่ 103
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์
ชุดที่ 104
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ชุดที่ 105
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน
ชุดที่ 106
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
ชุดที่ 107
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
ชุดที่ 108
[แบบฝึกหัด VStudy] ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ชุดที่ 109
แบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.) พื้นฐาน บทที่ 1 การเคลื่อนที่
ชุดที่ 110
แบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.) เพิ่มเติม เล่ม 2 บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1
ชุดที่ 111
แบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.) เพิ่มเติม เล่ม 2 บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1
ชุดที่ 112
แบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.) เพิ่มเติม เล่ม 2 บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 1
ชุดที่ 113
แบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.) เพิ่มเติม เล่ม 4 บทที่ 15 ไฟฟ้ากระแส ชุดที่ 1
ชุดที่ 114
แบบฝึกหัดเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ม. 3 (แปลจีน)
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th