ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
ชุดที่ 3
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
ชุดที่ 4
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปรับปรุงดิน
ชุดที่ 5
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ
ชุดที่ 6
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดดินและองค์ประกอบของดิน
ชุดที่ 7
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง แหล่งกำเนิดแสง และเซลล์สุริยะ
ชุดที่ 8
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ชุดที่ 9
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชนิดและสมบัติของดินกับการเจริญเติบโตของพืช
ชุดที่ 10
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงอาทิตย์และดาวบริวาร
ชุดที่ 11
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวกลาง และการเคลื่อนที่ของแสงกระทบตัวกลาง
ชุดที่ 12
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ชุดที่ 13
[Random] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลำต้น และใบ
ชุดที่ 14
[ข้อสอบ VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
ชุดที่ 15
[ข้อสอบ VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
ชุดที่ 16
[ข้อสอบ VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินในท้องถิ่น
ชุดที่ 17
[ข้อสอบ VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ
ชุดที่ 18
[ข้อสอบ VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น
ชุดที่ 19
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
ชุดที่ 20
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
ชุดที่ 21
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินในท้องถิ่น
ชุดที่ 22
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ
ชุดที่ 23
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th