ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
ชุดที่ 3
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขึ้นตกของดวงดาว
ชุดที่ 4
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 5
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลอย การจมของวัตถุ และการใช้ประโยชน์
ชุดที่ 6
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช (การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก การสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช)
ชุดที่ 7
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ (การสืบพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์ และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์สัตว์)
ชุดที่ 8
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดทิศ
ชุดที่ 9
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียงและการได้ยินเสียง
ชุดที่ 10
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความดันของอากาศและความดันของของเหลว
ชุดที่ 11
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของพืชและการจำแนกพืช
ชุดที่ 12
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์และการจำแนกสัตว์
ชุดที่ 13
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความแตกต่างของเสียงที่ได้ยิน
ชุดที่ 14
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์ของวัสดุ และการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ชุดที่ 15
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม และการใช้ประโยชน์จากลม
ชุดที่ 16
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของชีวิตสัตว์
ชุดที่ 17
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของน้ำ และปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ำ
ชุดที่ 18
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน และสมบัติของวัสดุ (ความแข็ง ความเหนียว สภาพยืดหยุ่น การถ่ายโอนความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น)
ชุดที่ 19
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อากาศ บรรยากาศ ไอน้ำ และความชื้นของอากาศ
ชุดที่ 20
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลัพธ์และการใช้ประโยชน์
ชุดที่ 21
[Random] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสียดทานและการใช้ประโยชน์
ชุดที่ 22
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน
ชุดที่ 23
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 24
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ชุดที่ 25
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ
ชุดที่ 26
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
ชุดที่ 27
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน
ชุดที่ 28
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน
ชุดที่ 29
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 30
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ชุดที่ 31
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ
ชุดที่ 32
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
ชุดที่ 33
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th