ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
ชุดที่ 2
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 3
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชุดที่ 4
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ (ร้อยละ)
ชุดที่ 5
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม
ชุดที่ 6
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชุดที่ 7
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น
ชุดที่ 8
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 9
[Random] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 10
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 11
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชุดที่ 12
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ (ร้อยละ)
ชุดที่ 13
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม
ชุดที่ 14
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชุดที่ 15
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น
ชุดที่ 16
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 17
[ข้อสอบ VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 18
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 19
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชุดที่ 20
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ (ร้อยละ)
ชุดที่ 21
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม
ชุดที่ 22
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชุดที่ 23
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น
ชุดที่ 24
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 25
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th