ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.6 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชุดที่ 2
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 3
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 4
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 5
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพ
ชุดที่ 6
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 7
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 8
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 9
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 2
ชุดที่ 10
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การกรอกแบบรายการ
ชุดที่ 11
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์
ชุดที่ 12
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 13
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูด
ชุดที่ 14
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น ปฏิเสธและโต้แย้ง
ชุดที่ 15
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ชุดที่ 1
ชุดที่ 16
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การย่อความ ชุดที่ 1
ชุดที่ 17
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและวิธีสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุดที่ 18
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสรุปความ และการย่อความ
ชุดที่ 19
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 20
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย และการอ่านคำสั่ง
ชุดที่ 21
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านแผนที่ แผนผัง กราฟ และแผนภูมิ
ชุดที่ 22
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำขวัญ คำคม คติพจน์ คำสแลง ชุดที่ 1
ชุดที่ 23
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย : จดหมายกิจธุระ
ชุดที่ 24
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 25
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 26
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์
ชุดที่ 27
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร
ชุดที่ 28
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเดินทางของพลายน้อย
ชุดที่ 29
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 30
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 31
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 32
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความหมายของประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
ชุดที่ 33
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชุดที่ 34
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์
ชุดที่ 35
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 36
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
ชุดที่ 37
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 38
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 39
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1 
ชุดที่ 40
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชมรมคนรักวรรณคดี
ชุดที่ 41
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง นักสืบทองอิน
ชุดที่ 42
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยครวมและประโยคซ้อน
ชุดที่ 43
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ
ชุดที่ 44
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 45
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 46
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 47
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วลี ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค
ชุดที่ 48
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วิเคราะห์และนำความรู้ ความคิดจากการอ่าน การดู การฟัง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 49
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ศึกสายเลือด
ชุดที่ 50
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สมุดมิตรภาพ
ชุดที่ 51
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 52
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
ชุดที่ 53
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง เลขไทย และการอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย
ชุดที่ 54
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 55
[Random] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่องการวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต
ชุดที่ 56
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 57
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 58
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 59
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพ
ชุดที่ 60
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 61
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 62
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 63
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 2
ชุดที่ 64
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การกรอกแบบรายการ
ชุดที่ 65
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์
ชุดที่ 66
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 67
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูด
ชุดที่ 68
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น ปฏิเสธและโต้แย้ง
ชุดที่ 69
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ชุดที่ 1
ชุดที่ 70
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การย่อความ ชุดที่ 1
ชุดที่ 71
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและวิธีสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุดที่ 72
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสรุปความ และการย่อความ
ชุดที่ 73
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 74
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย และการอ่านคำสั่ง
ชุดที่ 75
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านแผนที่ แผนผัง กราฟ และแผนภูมิ
ชุดที่ 76
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำขวัญ คำคม คติพจน์ คำสแลง ชุดที่ 1
ชุดที่ 77
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย : จดหมายกิจธุระ
ชุดที่ 78
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 79
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 80
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์
ชุดที่ 81
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร
ชุดที่ 82
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเดินทางของพลายน้อย
ชุดที่ 83
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 84
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 85
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 86
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความหมายของประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
ชุดที่ 87
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชุดที่ 88
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์
ชุดที่ 89
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 90
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
ชุดที่ 91
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 92
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 93
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 94
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชมรมคนรักวรรณคดี
ชุดที่ 95
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง นักสืบทองอิน
ชุดที่ 96
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยครวมและประโยคซ้อน
ชุดที่ 97
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ
ชุดที่ 98
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 99
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 100
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 101
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วลี ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค
ชุดที่ 102
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วิเคราะห์และนำความรู้ ความคิดจากการอ่าน การดู การฟัง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 103
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ศึกสายเลือด
ชุดที่ 104
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สมุดมิตรภาพ
ชุดที่ 105
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 106
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
ชุดที่ 107
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง เลขไทย และการอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย
ชุดที่ 108
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 109
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่องการวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต
ชุดที่ 110
[แบบฝึกหัด VStudy ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร
ชุดที่ 111
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 112
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 113
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอน ชุดที่ 1
ชุดที่ 114
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 115
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพ
ชุดที่ 116
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 117
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 118
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 1
ชุดที่ 119
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำและประโยค ชุดที่ 2
ชุดที่ 120
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การกรอกแบบรายการ
ชุดที่ 121
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์
ชุดที่ 122
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 123
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูด
ชุดที่ 124
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น ปฏิเสธและโต้แย้ง
ชุดที่ 125
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ชุดที่ 1
ชุดที่ 126
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การย่อความ ชุดที่ 1
ชุดที่ 127
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและวิธีสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุดที่ 128
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสรุปความ และการย่อความ
ชุดที่ 129
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ชุดที่ 1
ชุดที่ 130
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย และการอ่านคำสั่ง
ชุดที่ 131
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านแผนที่ แผนผัง กราฟ และแผนภูมิ
ชุดที่ 132
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำขวัญ คำคม คติพจน์ คำสแลง ชุดที่ 1
ชุดที่ 133
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย : จดหมายกิจธุระ
ชุดที่ 134
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 135
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 136
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์
ชุดที่ 137
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเดินทางของพลายน้อย
ชุดที่ 138
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ชุดที่ 1
ชุดที่ 139
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 140
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการฟัง ชุดที่ 1
ชุดที่ 141
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ความหมายของประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
ชุดที่ 142
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชุดที่ 143
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์
ชุดที่ 144
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ ชุดที่ 1
ชุดที่ 145
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
ชุดที่ 146
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 147
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 148
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชุดที่ 1
ชุดที่ 149
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ชมรมคนรักวรรณคดี
ชุดที่ 150
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง นักสืบทองอิน
ชุดที่ 151
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยครวมและประโยคซ้อน
ชุดที่ 152
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง พยางค์และคำ
ชุดที่ 153
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 154
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับของภาษา ชุดที่ 1
ชุดที่ 155
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วลี ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค
ชุดที่ 156
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วิเคราะห์และนำความรู้ ความคิดจากการอ่าน การดู การฟัง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 157
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง ศึกสายเลือด
ชุดที่ 158
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สมุดมิตรภาพ
ชุดที่ 159
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ชุดที่ 1
ชุดที่ 160
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
ชุดที่ 161
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง เลขไทย และการอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย
ชุดที่ 162
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารในการเขียน ชุดที่ 1
ชุดที่ 163
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาภาษาไทย เรื่องการวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th