ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
ชุดที่ 3
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 4
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินและการนำไปใช้ประโยชน์
ชุดที่ 5
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
ชุดที่ 6
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
ชุดที่ 7
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย
ชุดที่ 8
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสาร (การเปลี่ยนสถานะของสาร การละลาย และการเกิดสารใหม่)
ชุดที่ 9
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
ชุดที่ 10
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร (การแยกสารอย่างง่าย การกรอกและการระเหยแห้ง การตกตะกอน)
ชุดที่ 11
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม
ชุดที่ 12
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ชุดที่ 13
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ชุดที่ 14
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้างขึ้น ข้างแรม
ชุดที่ 15
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
ชุดที่ 16
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 17
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรณีพิบัติภัย
ชุดที่ 18
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ชุดที่ 19
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
ชุดที่ 20
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบขับถ่าย
ชุดที่ 21
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ชุดที่ 22
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท
ชุดที่ 23
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชุดที่ 24
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
ชุดที่ 25
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
ชุดที่ 26
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ
ชุดที่ 27
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฤดูกาล
ชุดที่ 28
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนำ และฉนวนไฟฟ้า
ชุดที่ 29
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ชุดที่ 30
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าในบ้าน
ชุดที่ 31
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถานะของสาร
ชุดที่ 32
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 33
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
ชุดที่ 34
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน
ชุดที่ 35
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน (ลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติ และประเภทของหิน)
ชุดที่ 36
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 37
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 38
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ
ชุดที่ 39
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า
ชุดที่ 40
[Random] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งพลังงานไฟฟ้าและการต่อเซลล์ไฟฟ้า
ชุดที่ 41
[Random] ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุดที่ 42
[Random]วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สารรอบตัวและสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
ชุดที่ 45
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
ชุดที่ 46
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม
ชุดที่ 47
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ชุดที่ 48
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
ชุดที่ 49
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
ชุดที่ 50
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ชุดที่ 51
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า
ชุดที่ 52
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถานะของสาร
ชุดที่ 53
[ข้อสอบ Vstudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 54
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง
ชุดที่ 55
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร สารอาหาร และการกินอาหาร
ชุดที่ 56
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 57
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 58
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกายมนุษย์
ชุดที่ 59
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 60
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
ชุดที่ 61
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม
ชุดที่ 62
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ชุดที่ 63
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
ชุดที่ 64
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
ชุดที่ 65
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ชุดที่ 66
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า
ชุดที่ 67
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถานะของสาร
ชุดที่ 68
[แบบฝึกหัด Vstudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 69
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง
ชุดที่ 70
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร สารอาหาร และการกินอาหาร
ชุดที่ 71
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 72
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 73
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกายมนุษย์
ชุดที่ 74
[แบบฝึกหัด VSuty] ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th