ชุดข้อสอบ


(ผู้ออกข้อสอบ)
VStudy Team

จำนวน (ข้อ)
2,000

ชุดข้อสอบทั้งหมด
ชุดที่ 1
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
ชุดที่ 2
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
ชุดที่ 3
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
ชุดที่ 4
[Free] ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
ชุดที่ 5
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า
ชุดที่ 6
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 (แบบรูป ข่ายงาน เศษส่วน)
ชุดที่ 7
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 8
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
ชุดที่ 9
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ชุดที่ 10
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 11
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ชุดที่ 12
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ชุดที่ 13
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชุดที่ 14
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชุดที่ 15
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชุดที่ 16
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง
ชุดที่ 17
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ (ร้อยละ)
ชุดที่ 18
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร (พื้นฐาน)
ชุดที่ 19
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 20
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชุดที่ 21
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม
ชุดที่ 22
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ชุดที่ 23
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 24
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ
ชุดที่ 25
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชุดที่ 26
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 27
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 28
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 29
[Random] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม
ชุดที่ 30
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า
ชุดที่ 31
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 (แบบรูป ข่ายงาน เศษส่วน)
ชุดที่ 32
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 33
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
ชุดที่ 34
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ชุดที่ 35
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 36
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ชุดที่ 37
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ชุดที่ 38
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชุดที่ 39
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
ชุดที่ 40
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
ชุดที่ 41
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง
ชุดที่ 42
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ (ร้อยละ)
ชุดที่ 43
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร (พื้นฐาน)
ชุดที่ 44
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 45
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชุดที่ 46
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม
ชุดที่ 47
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ชุดที่ 48
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 49
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ
ชุดที่ 50
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ชุดที่ 51
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 52
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 53
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 54
[ข้อสอบ VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม
ชุดที่ 55
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 56
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 (แบบรูป ข่ายงาน เศษส่วน)
ชุดที่ 57
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า
ชุดที่ 58
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
ชุดที่ 59
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ชุดที่ 60
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 61
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ชุดที่ 62
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ชุดที่ 63
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชุดที่ 64
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
ชุดที่ 65
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
ชุดที่ 66
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง
ชุดที่ 67
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ (ร้อยละ)
ชุดที่ 68
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร (พื้นฐาน)
ชุดที่ 69
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 70
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชุดที่ 71
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม
ชุดที่ 72
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ชุดที่ 73
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดที่ 74
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ
ชุดที่ 75
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ชุดที่ 76
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก ลบ คูณและหาร
ชุดที่ 77
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 78
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน
ชุดที่ 79
[แบบฝึกหัด VStudy] ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th